>>

Kierunki kształcenia
Zasady i regulamin rekrutacji
Harmonogram rekrutacji
  Strona główna
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. gen. W. Sikorskiego
ul. Ogrodnicza 6
05-180 Pomiechówek
tel: 022 785 41 43
fax: 022 785 44 75
e-mail e-mailDLA KANDYDATÓW


Uwaga Gimnazjali¶ci!!!

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowodworskiego na rok szkolny 2017/2018 prowadzony jest z użyciem elektronicznego systemu obsługi dostępnym dla kandydatów na stronie www.warszawa.edu.com.pl


Od 08 maja - godz. 10.00 (poniedziałek) do 19 maja (pi±tek) - godz. 15.00 w naszej szkole uruchomiony będzie punkt naboru, w którym kandydat uzyska pełn± pomoc zwi±zan± z rejestracj± i wydrukiem podania do naszej szkoły.


Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek wydrukowany z systemu po¶wiadczony podpisem kandydata oraz rodziców (prawnych opiekunów)
  2. Oryginał ¶wiadectwa ukończenia gimnazjum
  3. Oryginał za¶wiadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  4. 2 podpisane fotografie
  5. Za¶wiadczenia z konkursów przedmiotowych, za¶wiadczenia o osi±gnięciach sportowych lub artystycznych, za¶wiadczenia o uzyskanych certyfikatach językowych

Technik hotelarstwa
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik eksploatacji portów i terminali
Branżowa Szkoła I stopnia - kucharz
Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa
Liceum Ogólnokształc±ce dla Dorosłych (bezpłatne, zaoczne)


© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pomiechówek