WAŻNA INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA (PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH) - WZNOWIENIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Od 30 listopada 2020 r. wg komunikatu Ministerstwa Edukacji została przywrócona praktyczna nauka zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w TYM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW: „Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.”