Projekty unijne

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku realizowane są projekty edukacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Od września 2019 roku we współpracy z gminą Pomiechówek realizowany jest kompleksowy projekt edukacyjny Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku. W projekcie biorą udział uczniowie wszystkich typów szkół a jego realizacja zaplanowana jest do marca 2021 roku.

W latach ubiegłych, w okresie od maja do grudnia 2010 roku realizowany był projekt pod hasłem Rusz się po wiedzę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było podniesienie świadomości młodzieży o potrzebie kontynuowania edukacji po zakończeniu szkoły średniej.

Z kolei z dniem 1 lutego 2011 roku ruszył kolejny program współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) pod hasłem Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu skierowany do uczniów klas II i III technikum kształcącego w zawodach technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik hotelarstwa.

W ramach projektów uczniowie uczestniczą w zajęciach teoretycznych, warsztatach oraz bezpłatnych wyjazdach studyjnych.