REKRUTACJA

Uwaga Ósmoklasiści!!!

Nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 prowadzony jest z użyciem elektronicznego systemu obsługi dostępnym dla kandydatów na stronie https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

Wnioski rekrutacyjne przyjmowane będą od środy 15 maja (godz. 08.00) do środy 29 maja 2024 roku (do godz. 15.00).


Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek wydrukowany z systemu poświadczony podpisem kandydata oraz rodziców (prawnych opiekunów)
  2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  3. Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
  4. 2 podpisane fotografie
  5. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych, zaświadczenia o osiągnięciach sportowych lub artystycznych, zaświadczenia o uzyskanych certyfikatach językowych, opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej