Jest dofinansowanie projektu

Dobre informacje wpłynęły do nas w ostatnich dniach z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Projekt pisany przez gminę Pomiechówek wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku został skierowany do dofinansowania. To będzie ponad 300 tys. zł przeznaczone na podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Finalizujemy formalności związane z podpisaniem umowy z jednostką dotującą i  w sierpniu ruszamy z realizacją zadania.

Przygotowany i złożony w październiku 2018 roku projekt pt. „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku” został pozytywnie zaopiniowany przez ekspertów dokonujących oceny formalnej i merytorycznej.

Grupa 60 uczniów Technikum oprócz doradztwa edukacyjno-zawodowego i szkoleń rozwijających umiejętności interpersonalne, skorzysta z możliwości  udziału w profesjonalnych kursach doskonalących z zakresu: przygotowania do pracy w charakterze członka personelu pokładowego tj. stewardów/stewardess (Cabin Crew), obsługi wózków jezdniowych, obsługi kas fiskalnych czy umiejętności baristycznych. Dzięki środkom projektu chętni uczniowie skierowani zostaną również na dodatkowe zajęcia z matematyki, informatyki, programowania i robotyki. Aby zapewnić kompleksowość wsparcia, projekt przewiduje również, działania skierowane do nauczycieli szkoły dla których zorganizowane zostaną studia podyplomowe z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz kursy doskonalące z zakresu umiejętności sommelierskich oraz carvingu. Niezwykle istotnym działaniem projektu jest również doposażenie pracowni zawodowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do praktycznej nauki zawodu oraz nowoczesny sprzęt multimedialny wykorzystywany nie tylko do prowadzenia zajęć informatycznych ale także do przeprowadzania egzaminów zawodowych przy użyciu komputerów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Źródło informacji: https://www.pomiechowek.pl/aktualnosci/jest-dofinansowanie,1343.html