Informacja dla Rodziców, Opiekunów i Uczniów dotycząca ochrony danych osobowych w związku prowadzeniem lekcji w trybie online

Szanowni Państwo – Rodzice, Opiekunowie i Uczniowie,

 

W związku z tym, że jedną z form prowadzenia zdalnego nauczania w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku będą lekcje online z wykorzystaniem platformy Zoom.us/Google meet proszę o zapoznanie się poniższą informacją:

Informujemy o bezwzględnym zakazie nagrywania w czasie zajęć prowadzonych on-line. Takie działanie może naruszyć prawo do prywatności nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz innych osób, których wizerunek zostanie utrwalony na nagraniu. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) rozpowszechnianie wizerunku bez zgody osoby zainteresowanej jest działaniem bezprawnym. Ponadto, wizerunek jako dane osobowe oraz jedno z dóbr osobistych podlega również ochronie prawnej na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) oraz przepisów Kodeksu Cywilnego

Z życzeniami zdrowia

Hanna Radywonik

Dyrektor

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. gen. Władysława Sikorskiego
w Pomiechówku