Informacje dla uczniów oraz rodziców/prawnych opiekunów w związku z organizacją zdalnego nauczania w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku

Informacje dla uczniów oraz rodziców/prawnych opiekunów w związku z organizacją zdalnego nauczania w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku

  1. Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem platformy zoom.us według dotychczasowego tygodniowego rozkładu zajęć (jedna jednostka lekcyjna w trybie online trwa 30 minut).
  2. Nauczyciele prowadzący zajęcia odnotowują frekwencję w dzienniku elektronicznym.
  3. Nauczyciele dostosowują system oceniania oraz treści nauczania do narzędzi, które będą stosować w kształceniu na odległość, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
  4. Dla uczniów klas maturalnych dopuszcza się indywidualne konsultacje na terenie szkoły przy zachowaniu reżimu sanitarnego i po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
  5. Koordynatorem współpracy pomiędzy szkołą a uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) jest wychowawca oddziału. Kontakty z rodzicami odbywają się za pośrednictwem e – dziennika lub komunikatora zoom.us.
  6. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zdalnej.
  7. Ze zbiorów biblioteki szkolnej uczniowie mogą korzystać po wcześniejszym kontakcie z nauczycielem bibliotekarzem.
Hanna Radywonik

Dyrektor Szkoły