O projekcie

Gmina Pomiechówek wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku przygotowała kompleksowy projekt edukacyjny pt. Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku. Projekt złożony został w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych tej grupy, doskonalenie kompetencji zawodowych 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz poprawę jakości i efektywności procesu nauczania zawodowego w wyniku doposażenia trzech pracowni przedmiotowych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny niezbędny do praktycznej nauki zawodów, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy w zawodzie.

 

Projekt realizowany będzie od września 2019 roku do marca 2021 roku. Całkowity budżet projektu opiewa na kwotę 307 060,63 zł, z czego 275 360,63 zł to wnioskowane dofinansowanie.

Projektem objęci zostaną uczniowie Technikum kierunku: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik eksploatacji portów i terminali oraz uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia uczący się w zawodzie kucharz dla których, oprócz doradztwa edukacyjno-zawodowego i szkoleń rozwijających umiejętności interpersonalne, zorganizowane zostaną profesjonalne kursy doskonalące. Biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje oraz oczekiwania uczniów szkoły dot. ich przyszłej drogi zawodowej w ramach projektu zorganizowane zostaną kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych z zakresu: przygotowania do pracy w charakterze członka personelu pokładowego tj. stewardów/stewardess (Cabin Crew), obsługi wózków jezdniowych, obsługi kas fiskalnych czy umiejętności baristycznych tj. profesjonalnego przyrządzania kawy. Chętni uczniowie skierowani zostaną również na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z zakresu informatyki, programowania i robotyki. Uczniowie wezmą również udział w warsztatach doświadczalnych łączących w sobie informatykę, matematykę i fizykę prowadzonych w Laboratorium robotycznym w Centrum Nauki Kopernik. Aby zapewnić kompleksowość wsparcia, projekt przewiduje również, działania skierowane do nauczycieli szkoły dla których zorganizowane zostaną studia podyplomowe z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz kursy doskonalące z zakresu umiejętności sommelierskich oraz carvingu tj. dekoracyjnego rzeźbienia w owocach i warzywach. Nabycie nowych kwalifikacji wzbogaci prowadzone przez nauczycieli zajęcia o nowe elementy, zgodne z trendami i potrzebami aktualnego rynku pracy. Podkreślić należy, że podniesienie efektywności nauczania jest elementem niezbędnym do poprawy poziomu edukacji uczniów, polepszenia ich wyników w procesie nauczania oraz uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły. Podkreślić należy, ze nauczyciele zawodu muszą podążać za nowymi trendami, tak, aby wiedza, którą przekazują swoim uczniom była jak najbardziej aktualna i pożądana przez rynek pracy. Kolejnym niezwykle istotnym działaniem, które będzie realizowane w ramach projektu jest doposażenie funkcjonujących w szkole pracowni zawodowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do praktycznej nauki zawodu oraz nowoczesny sprzęt multimedialny wykorzystywany nie tylko do prowadzenia zajęć informatycznych ale także do przeprowadzania egzaminów zawodowych przy użyciu komputerów.


Liczymy, że stworzenie nowego modelu nauczania, zgodnego z aktualnymi trendami rynku pracy, a także poprawa warunków do prowadzenia procesu nauczania w szkole, która jest w regionie wiodącą placówką w organizowaniu kształcenia zawodowego w branży gastronomiczno–hotelarskiej, jeszcze bardziej podniesie prestiż szkoły oraz zachęci uczniów do kształcenia się w jej murach.. Projekt złożony został w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych tej grupy, doskonalenie kompetencji zawodowych 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz poprawę jakości i efektywności procesu nauczania zawodowego w wyniku doposażenia trzech pracowni przedmiotowych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny niezbędny do praktycznej nauki zawodów, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy w zawodzie.


PLIKI DO POBRANIA