KURS Z ZAKRESU OBSŁUGI WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH KATEGORII II WJO

KURS Z ZAKRESU OBSŁUGI WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH KATEGORII  II WJO współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku.

Celem kursu na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych kategorii II WJO było zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania prac w charakterze operatora wózka widłowego.

Kurs pozwolił na zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej podstawowej budowy wózka, bezpiecznej jego obsługi i eksploatacji, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz optymalnym wykorzystaniu sprzętu.

Program kursu obejmował: wiadomości o dozorze  technicznym, ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego, typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózków jezdniowych podnośnikowych, czynności operatora przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, zasad bhp oraz zajęcia praktyczne.Były to zajęcia dodatkowe, wykraczające poza ramy podstawy programowej.

Uczestnikom zapewnione zostały kompleksowe materiały szkoleniowe w formie drukowanych skryptów, obejmujące cały przekazywany na kursie materiał.

Kurs obejmował 38 godzin lekcyjnych w tym 28 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych.

Po ukończonym kursie uczniowie przystąpili do egzaminu przeprowadzonego przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego.  Uczniowie, którzy z wynikiem pozytywnym zdali egzamin otrzymali bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające zdobyte uprawnienia. Zaświadczenie to upoważnia do obsługi wózków widłowych na terenie całej Polski.

Harmonogram kursu WÓZKI (19 pełnoletnich uczniów z zawodu technik eksploatacji portów i terminali i technik hotelarstwa)

15,16,17,31 października 2020r. – 1 grupa (10 uczestników)

4,5,6,13 lutego 2021r. – 2 grupa (9 uczestników)


GALERIA