Zakończenie zajęć z matematyki - Matematyczne Wyzwania


Pomiechówek, 16.10.2020 r.

Za nami zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych uczniów pn. „Matematyczne wyzwania” realizowane w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancję sukcesu na rynku pracy- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku” z Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dodatkowe zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe z matematyki odbywały się od października 2019 do października 2020 roku i liczyły po 32 godziny dla każdej z trzech grup, co pozwoliło na zindywidualizowanie pracy i wyrównanie wiedzy uczniów. W zajęciach brali udział wszyscy uczestnicy projektu (35 kobiet i 24 mężczyzn).


Głównym celem programu zajęć było wyrównanie braków edukacyjnych i poprawa kompetencji matematycznych uczniów poprzez utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki, rozwijanie pamięci i wyobraźni przestrzennej, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, w tym myślenia abstrakcyjnego, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, wyrabianie nawyku systematycznej i samodzielnej pracy oraz organizowanie pracy zespołowej, w tym odpowiedzialne współdziałanie w pracy zespołu. W trakcie zajęć wykorzystywano różne metody aktywizujące m.in. gry dydaktyczne, burza mózgów oraz formy pracy m.in. praca indywidualna i grupowa.


W ramach zadania dla wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych zorganizowano wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik na dwugodzinne warsztaty doświadczalne łączące w sobie informatykę, matematykę, fizykę i technikę prowadzone w Laboratorium robotycznym oraz fizycznym. Podczas zajęć w laboratorium uczniowie rozwijali zdolności techniczne (poprzez budowanie robotów), informatyczne (poprzez tworzenie algorytmów), pogłębiali również wiedzę z matematyki i fizyki.


Młodzież chętnie uczestniczyła w działaniach projektowych wykorzystując ciekawe materiały dydaktyczne.


Na zakończenie realizacji „Matematycznych wyzwań” uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach dodatkowych.


Była to kolejna edycja działań skierowanych do uczniów klas III i IV Technikum kierunku: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik eksploatacji portów i terminali oraz uczniów III Branżowej Szkoły I stopnia uczących się w zawodzie kucharz w ramach projektu.

 


GALERIA