Kompetencje personalne i społeczne

Od stycznia br. w ramach projektu Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy -podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X,,Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.3 ,,Doskonalenie zawodowe” Poddziałania 10.3.1,,Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego2014-2020 realizowane są szkolenia z zakresu rozwijania umiejętności uniwersalnych tj. kompetencji społecznych i interpersonalnych niezbędnych na rynku pracy- AKTYWNI SPOŁECZNIE.


Szkolenia obejmują następujące bloki tematyczne:


  1. Trening kreatywności- rozwinięcie potencjału techniki twórczego myślenia uczniów, nauka generowania oryginalnych pomysłów, podniesienie umiejętności wykorzystywania wyobraźni w pracy umysłowej, doskonalenie umiejętności stosowania technik i narzędzi rozwiązywania problemów, poprawa trafności podejmowanych decyzji.
  2. Przedsiębiorczość i innowacyjność- rozwinięcie umiejętności analizowania swoich mocnych stron, kształtowanie wiary w siebie i wiary w odniesienie sukcesu, rozwijanie postawy proaktywnej uczniów przez poszukiwanie nowych doświadczeń, nowych wyzwań oraz eksperymentowanie, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zadaniowych.
  3. Rozwijanie kompetencji osobistych- umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa w kontekście środowiska pracy, warsztaty z technik efektywnego uczenia się, krytycznego myślenia, trening umiejętności odkrywania własnego potencjału, podstawy autoprezentacji i planowania przeszłej kariery zawodowej.
Po ukończeniu cyklu szkoleń uczniowie nabędą umiejętności, które pozwolą im zbudować przewagę konkurencyjną na rynku pracy oraz rozwijać się w wybranym przez siebie zawodzie, a także ułatwią kontakty osobiste.Szkolenia te pomogą lepiej zarządzać emocjami, budować relacje z innymi ludźmi, stosować skuteczne strategie realizowania celów, wywierać wpływ na innych i podnosić jakość swojego życia zarówno osobistego jak i zawodowego.

W szkoleniach uczestniczą uczniowie klas II i III Technikum i BS I stopnia.

GALERIA