Zajęcia w ramach projektu

W ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X ,,Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.3 ,,Doskonalenie zawodowe” Poddziałania 10.3.1 ,,Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 od października br. realizowane są zajęcia dodatkowe dla wszystkich uczniów objętych wsparciem z klas II i III z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz z matematyki.


Celem zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego jest podniesienie wiedzy i świadomości uczniów w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego, wsparcie w podejmowaniu wyborów dotyczących dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, motywowanie do zmian, rozwijanie postaw niezbędnych do samorealizacji i rozwoju osobistego.

Celem natomiast zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki „Matematyczne wyzwania” jest wyrównanie braków edukacyjnych i poprawa kompetencji matematycznych uczniów poprzez utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki, rozwijanie pamięci i wyobraźni przestrzennej, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, w tym myślenia abstrakcyjnego, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, wyrabianie nawyku systematycznej i samodzielnej pracy oraz organizowanie pracy zespołowej, w tym odpowiedzialne współdziałanie w pracy zespołu.

Od października br. również realizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów „Informatyczne wyzwania- informatyka, programowanie, robotyka”. Koło zainteresowań realizowane jest dla 10 uczniów. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń oraz projektów wykonanych przez uczniów. Na zajęciach prowadzone są różnorodne eksperymenty wprowadzające uczniów w świat nauk ścisłych, takich jak: matematyka. Logistyka, technologia, robotyka i programowanie. Uczniowie poznają podstawy konstrukcji urządzeń, zasady działania robotów i urządzeń elektronicznych. Poznają również podstawowe zasady programowania przy pomocy różnych języków programowania. Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie uczą się również wielu umiejętności, które są kluczowe w dzisiejszym świecie – świadomego korzystania z technologii, analizowania informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, kreatywnego działania, logicznego myślenia, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań i pracy w zespole.GALERIA