Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych i interpersonalnych

Pomiechówek, 19.10.2020 r.

 

Zakończył się cykl szkoleń z zakresu rozwijania umiejętności uniwersalnych tj. kompetencji społecznych i interpersonalnych niezbędnych na rynku pracy – AKTYWNI SPOŁECZNIE  dla uczestników projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancję sukcesu na rynku pracy- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Szkolenia odbywały się od stycznia do października 2020 roku i liczyły po 32 godziny dla każdej z pięciu grup. W zajęciach brali udział wszyscy uczestnicy projektu (35 kobiet i 24 mężczyzn), uczniowie klas III i IV Technikum i III Branżowej Szkoły I stopnia.  Szkolenia zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu nowatorskich i innowacyjnych metod pracy z uczniem oraz metody projektu bazującej na aktywności własnej uczących się.


Szkolenia obejmowały trzy bloki tematyczne: 1) trening kreatywności (twórcze widzenie świata, twórcze łączenie, twórcze przekształcenia, twórcze rozbieżności, kreatywność zaawansowana- metody twórczego rozwiązywania problemów, podejmowanie decyzji); 2) przedsiębiorczość i innowacyjność (zarządzanie sobą w czasie, trening skutecznego uczenia się, czy warto być przedsiębiorczym,?, ku własnym wyborom); 3) zajęcia rozwijające kompetencje społeczne (jak skutecznie podnosić samoocenę, rozpoznawanie własnych emocji i potrzeb, przyjmowanie negatywnej i pozytywnej informacji zwrotnej, komunikacja interpersonalna i asertywność, radzenie sobie w sytuacjach, kiedy doznajemy przemocy oraz kiedy ktoś przekracza nasze granice).


Uczniowie nabyli umiejętności, które pozwolą im budować przewagę konkurencyjną na rynku pracy oraz rozwijać się w wybranym przez siebie zawodzie, a także ułatwią kontakty osobiste.


Uczestnicy projektu chętnie uczestniczyli w szkoleniach z zakresu kompetencji społecznych i interpersonalnych wykorzystując pakiet materiałów szkoleniowych. Na zakończenie realizacji zajęć młodzież otrzymała certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach.


GALERIA