Kurs cukierniczy

Kolejne zadanie już za nami!  

W dniach 6 i 7 marca 2021 roku grupa piętnastu uczniów z klas Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia ukończyła kurs cukierniczy w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku”, który jest realizowany przez naszą szkołę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałanie 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów”.

Celem kursu było zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, wykraczających poza podstawę programową, niezbędnych na stanowisku cukiernika.


GALERIA